Vårt labb är en trygg bubbla

Är det smart att ackreditera sig? Frågar du Stefan Gustafsson-Ledell, VD på Proton Technology, så är svaret ett självklart ja.

– Med vår ackrediteringsstämpel vinner vi kundernas förtroende och många nya affärer. Det är också ett jättebra sätt att driva vår egen kompetens framåt

När kunderna anlitar Proton Technology ska de vara helt trygga med sitt val.

– Med hjälp av vår ackreditering bryter vi ner kvalitet- och kompetensarbetet i flera olika delar som vi kan jobba med. Vi säkerställer att personalen har rätt kompetens och får utveckla den, att vi har rätt utrustning och att vi driver våra processer i labbet på ett sätt som minimerar risken för fel. Vårt labb är en trygg bubbla för våra kunder, förklarar Stefan Gustafsson-Ledell.

Personlig kompetensutveckling

För Giorgeta Sava, som är laboratorieingenjör och dessutom kvalitets- och miljöansvarig på Proton Technology, är ackrediteringen ett välkommet sätt att utveckla personalens kompetens.

– För mig innebär ackrediteringen ett formellt erkännande att jag har kompetensen att utföra specificerade uppgifter inom provning. I och med att ackrediteringen sätter en hög nivå för kvaliteten via kravställning på ledningssystem, kunskap och dokumentation så bidrar den också till att säkerställa och utveckla min kompetens. På det här sättet kan våra kunder också vara säkra på att provningsresultaten är objektiva och att vi utför vårt arbete korrekt och med rätt specialistkunskap.

Allt från bättre till bäst

Eftersom Proton Technology har en tydlig internationaliseringsstrategi blir ackrediteringarna också ett sätt att validera verksamhetens metoder och konkurrenskraft i andra länder. Det är självklart också kundernas krav som driver Proton Technologys arbete framåt.

– Faktum är att vår allra första ackreditering var resultatet av ett krav från IKEA. De var väldigt tydliga med att om vi ville prova åt dem så måste vi vara ackrediterade. Det var ett stort steg då, men har inneburit en mycket positiv utveckling för våra affärer, säger Stefan. Förutom de stora, internationellt gångbara standarderna, så har olika kunder i olika branscher sina helt egna standarder och krav som de själva har utformat – och som Proton Technology testar mot. Det innebär att medarbetarna på labbet har mer än 250 olika provningsmetoder som de jobbar efter.

– Vårt arbete är en kunddriven process – all provning måste läggas på rätt nivå utifrån kundens perspektiv. Vi är ett premiumlabb som erbjuder tjänster från bättre –till bäst.

Att löpande testa kvaliteten på ytorna hos våra produkter gällande korrosion och vidhäftning, är en förutsättning för att upprätthålla hög kvalitet, oavsett var i världen produkten kommer att användas. Det finns också ett starkt hållbarhetsargument eftersom hög kvalitet innebär att produkten lever längre.

Thomas Rönnblom

Global Test Manager på IKEA

4 tunga kvalitetsbevis hos Proton Technology

ISO EN 17025.

Det här är den allmänna ackrediteringen för laboratorium. I standarden fastställs allmänna kompetenskrav som gör det möjligt för provnings- och kalibreringslaboratorier att påvisa att deras verksamhet bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat. Varje land har en egen instans som godkänner och följer upp ackrediteringen. I Sverige är det Swedac, myndigheten för kvalitet och säkerhet, som är nationellt ackrediteringsorgan och även ansvarar för det internationella samarbetet kring standarden.

ILAC.

Det här är ett internationellt nätverk för standarder som gör det möjligt för Proton Technology att marknadsföra sig och jämföra sig med andra aktörer i andra länder. Ett medlemskap i ILAC gör det möjligt att verka även utanför Europa, bland annat i USA.

ISO 9001/ISO 14001.

Det här är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation samt standard för miljöledning. Kvalitetsledningssystemet beskriver hur man jobbar för att
ständigt förbättra sin verksamhet för att möta kundernas behov.

HÅLLBARHET.

Proton Technology vill profilera sig som ett hållbart testcenter inom korrosionsprovning. Förutom att hjälpa kunderna med provning och kvalitetssäkring, vilket per definition testcenter som Proton Technology, är hållbarhet till stor del förknippat med en hållbar organisation.

Ackreditering och certifiering – vad är skillnaden egentligen?

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®