Miljödeklarerad vattenkraft ger Proton Group energi

Sedan 2008 har Proton Groups el varit fossilfri och nu tar hela företagsgruppen ett steg vidare i sitt hållbarhetsarbete. Från och med den 1 oktober 2020 kommer all el som köps in till Proton Group vara miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD®-systemet. Den inköpta elen kommer till hundra procent från vattenkraft.

En medveten satsning för Proton Group har under en längre tid varit att uppnå elförsörjning med fossilfria energikällor i hela gruppen – samtidigt som man aktivt arbetar för att minska respektive bolags energiförbrukning.
Den gemensamma satsningen har bland annat resulterat i att all el som köpts in till gruppen sedan 2008 varit fossilfri. Sedan 2018 har även bolagens förbrukning av naturgas bytts ut mot biogas.

– Vi har goda förutsättningar att hitta bra energilösningar i Sverige, säger David Gustafsson, koncernchef för Proton Group. Svenska företag är intresserade av att köpa el från förnybara energikällor, och det finns ett bra utbud på marknaden.

Mot en hållbar framtid

Nu tar hela företagsgruppen ett steg vidare i sitt hållbarhetsarbete. Från och med den 1 oktober 2020 kommer all el som köps in till Proton Group vara miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD®-systemet. För Protons del betyder det att den inköpta elen till hundra procent kommer från vattenkraft. Leverantör är Vattenfall.

– Vart fjärde år gör vi en energikartläggning av Protons verksamhet och vi anstränger oss för att påverka energiförbrukningen på de enheter där det gör mest skillnad, säger Inge Fransson, som arbetat med energiavtalet på Proton Group. Utifrån energikartläggningen görs sedan åtgärder som följs upp internt. – Energikartläggningen – tillsammans med vårt aktiva val att köpa miljödeklarerad el – hjälper oss att gå mot en mer hållbar framtid.

Med en gemensam hållbarhetsstrategi för samtliga bolag fortsätter Proton Group att aktivt arbeta för en långsiktig och hållbar verksamhet. Att köpa miljövarudeklarerad el från 100 procent vattenkraft är ett viktigt steg i rätt riktning.

Miljödeklarerad el från Vattenfall

Vattenfall fick som första företag i världen en miljödeklaration certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration. Då gällde det el från Luleå älv i Norrland. Idag har Vattenfall miljödeklarationer för hela vattenkraftsportföljen, samt för el från vindkraft och från kärnkraft.

Vattenfalls miljödeklarationer baseras på det Internationella EPD-systemet som är ett system för att objektivt beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv (LCA). Systemet administreras av EPD International Ltd som är ett dotterbolag till svenska IVL.

En EPD ger information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Den erbjuder ingen värdering av miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv – ”från vaggan till graven”.

Utdrag ur ”Miljödeklaration EPD Vattenkraft:

Denna EPD® har certifierats inom Vattenfall’s EPD management process. De oberoende granskarna bekräftar att produkten uppfyller relevanta process- och produktrelaterade lagar och regler. Den oberoende granskningen intygar även att denna EPD® följer och uppfyller alla regler och krav inom EPD® systemet, under ledning av International EPD® Consortium (IEC). Relevanta regler och krav finns beskrivna i General Programme Instructions (GPI), version 2.5 daterad 2015-05-11 och Product Category Rules, CPC 171 Electrical Energy, version 3.0 . Vattenfalls EPD management process tredjepartsgranskas årligen. Det ackrediterade organet Bureau Veritas Certification verifierar uppfyllnad av de krav som beskrivs i GPI, inklusive kraven för Process certifiering (PCC) för det Internationella EPD® systemet. Ackrediteringen har utförts av SWEDAC(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Vill du
veta mer?

Kontakta oss

Maria Thom

Hållbarhetschef

0370-65 62 13 maria.thom@protongroup.com

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®